Met Let's Make Circles hebben we met een aantal vrouwen een platform opgestart om vrouwen aan te zetten elkaar weer te ontmoeten volgens de principes van de vrouwencirkel. Maar... 

 

 

Wat is het cirkelmodel?

 

Het model van de toekomst

Een cirkel van vrouwen opstarten kan helend en bekrachtigend werken. Op zich nobele redenen om aan het cirkelen te gaan. Maar naast het psychologische effect dat het voor vrouwen (en in uitbreiding hun omgeving) kan hebben, kan het het begin zijn van veel meer.

Heel wat mensen beginnen te voelen dat er verandering nodig is, willen we het als mensheid gezellig houden op onze planeet. Een manier om verandering aan te brengen in bredere gelederen van de samenleving, is om in beslissingsstructuren van het bestaande piramidemodel weer stilaan te evolueren naar een vorm van kringmodel. Zonder in termen van ‘juist’ en ‘fout’ te spreken, zijn er redenen om te geloven dat het ronde model beter bij de toekomst zal passen dan het piramidemodel. 

 

 

Van de piramide naar de cirkel

De meeste beslissingsstructuren hebben op dit moment een piramidale vorm: de leiders aan de top, de sous-chefs daaronder, het (werk)volk onderaan. Hoe extreem dit kan worden, zien we bijvoorbeeld in de waanzinnige bedragen die CEO’s opstrijken, terwijl steeds goedkoper werkkrachten worden gezocht.

Hoe mooi het ook verpakt wordt, in het piramidemodel is in de praktijk degene die heerst toch altijd belangrijker dan diegene waarover geheerst wordt. En het is zaak om aan de top van die piramide te geraken. Een ‘mannelijk’ streefdoel.

 

 

 

 

 

 

 

Het begin van verandering is dat de piramide omgedraaid wordt en dat de leiders niet langer leidend en dirigerend zijn, maar dienend en ondersteunend. De knowhow en vaardigheden van de gewone mens wordt gezien als even belangrijk als of complementair aan de kennis en taak van de leider. Een ware leider staat op een andere manier aan de top of voet van zijn piramidemodel: als een bezorgde, wijze vader of moeder.

 

Een derde stap is het loslaten van de piramidestructuur en het ontstaan van het cirkelmodel. Hierbij wordt bij beslissingen een ‘raad van wijzen’ rond de tafel gezet die hun mannelijke en vrouwelijke kant zodanig in evenwicht hebben kunnen brengen dat ze geen leider meer nodig hebben, maar vertrouwen op hun innerlijk leiderschap en op de kracht van het team. Ze hebben geen vader of moeder meer nodig, ze zijn zelf volwassen geworden. In dit model ontmoeten de echte mannen en de echte vrouwen elkaar, waarin ze elk hun eigen mix van krachten mogen vertegenwoordigen.

 

 

 

Naast het psychologische effect dat 'cirkelen' voor vrouwen (en in uitbreiding hun omgeving) kan hebben, kan het het begin zijn van veel meer.

Als iedereen zichzelf kan zijn, en als tegelijk een gemeenschappelijke doelvoelbaar wordt, kan elke deelnemer zijn rechtmatige plaats innemen en krijg je een natuurlijke samenwerking van ‘toegevoegde delen’.

Hoe werkt een cirkelstructuur?

Een cirkel heeft een gemeenschappelijke kern, en verder zijn alle punten van de cirkel gelijk(waardig).

Concreet betekent dat, dat in het cirkelmodel niemand belangrijker is dan de ander en dat iedereen zijn eigen vragen, ervaringen, inzichten, talenten, wijsheid inbrengt in de kring. Omdat elke persoon verschillend is, wordt zo een boeiend geheel aan talent en kennis gebundeld. Door regelmatig samen te komen en te delen, ontstaat zoals in een familie als het ware een poel van kennis, een verzameld werk, waar iedereen uit kan ‘putten’, zodat er uiteindelijk gezamenlijk meer kennis is dan de som van de delen afzonderlijk. Zo verrijken mensen elkaar. Mannen én vrouwen. Want ook al wordt het kringmodel in oorsprong misschien eerder als vrouwelijk ervaren, ook mannen kennen dit rondetafelprincipe. Het is onder andere in legende doorgegeven in de verhalen van ‘de ridders van de ronde tafel’. En we horen steeds meer over mannencirkels praten, waar mannen zich bijvoorbeeld gaan verzamelen rond een vuur.

 

 

 

 

Het begin: werken aan (zelf)vertrouwen

Het allerbelangrijkste om in een kring te kunnen functioneren is dat deelnemers elkaar weer leren vertrouwen. Als ze zichzelf en de andere aanwezigen echt kunnen vertrouwen, kunnen ze in hun pure zijn aanwezig zijn in de kring en ook het authentieke in de andere(n) zien en bekrachtigen.

 

Als iedereen zichzelf kan zijn, en als tegelijk een gemeenschap-pelijke doel voelbaar wordt, kan elke deelnemer zijn rechtmatige plaats innemen en krijg je een natuurlijke samenwerking van ‘toegevoegde delen’. Je hebt niet meer één leider die alle eigenschappen die de groep nodig heeft, moet zien te belichamen (wat in deze huidige tijd bijna onmogelijk geworden is, gezien de complexiteit van de vraagstukken), maar de groep vertegenwoordigt het ensemble van eigenschappen en wijsheden waar de groep uit kan putten.

Zo zullen sommige aanwezigen van nature meer leidinggevend zijn en zullen ze in de samenkomsten misschien iets meer een leidende rol innemen (ze zullen in een vrouwencirkel bijvoorbeeld de data prikken en locaties zoeken of een gespreksthema bedenken), anderen hebben meer culinaire talenten en zorgen er spontaan voor dat er altijd een lekker hapje is, derden springen als vanzelf zalvend in als er conflict ontstaat, oudere vrouwen of vrouwen met een bepaalde ervaring geven hun inbreng naar jongere of minder ervaren vrouwen toe, jongere vrouwen brengen hun verfrissende nieuwe kijk en visie op te toekomst in… en zo speelt iedereen een belangrijke rol voor het geheel. Iedereen weet dat zonder één van hen, aan de groep iets belangrijks zou ontbreken.

 

 

                        

 

 

 

 

 

De basis van een nieuwe samenleving

Het is een mooie betrachting om op deze manier te leren samenkomen, delen, uitwisselen en beslissingen nemen. Zo zou je in het kringmodel een basismodel kunnen zien dat ingang zou kunnen vinden in het bestuur van verenigingen, organisaties, maar ook van bedrijven, gemeenten… Vrouwencirkels kunnen een concrete bijdrage zijn om hiertoe – gaandeweg – te evolueren.

 

 

 

Enkele belangrijke eigenschappen

 

Om op bredere schaal te werken is het goed als het kringmodel beantwoordt aan een aantal voorwaarden:

  1. Je werkt best in een kleine, overzichtelijke groep (wellicht niet meer dan 12).

  2. Je basisbekommernis in het begin van de samenkomsten is om te bouwen aan (zelf)vertrouwen, zodat iedereen in ware authenticiteit aanwezig kan komen.

  3. Je probeert zo bewust mogelijk aanwezig te zijn: dat betekent dat er een eerlijke voeling is met jezelf (je eigen talenten, je eigen tekortkomingen, je intuïtie, je ware betrachtingen in het leven), met de wereld rondom jou, met de belangen van het groepsgegeven waar je toe behoort en het liefst met onze planeet.

  4. Je gaat na of je de juiste man/vrouw bent op de juiste plaats en deel uitmaakt van de kring om de juiste motieven.

  5. Het groepsbelang is voor alle deelnemers belangrijker dan het particuliere belang. Alle participanten weten ook dat het een deel van hun taak is om te wijzen op eigenschappen/gebeurte-nissen/meningen… die het grotere belang zouden kunnen schaden. De leden van de cirkel fungeren dus ook als spiegels van/voor elkaar om eventuele valkuilen samen aan te pakken.